ORCID简要教程

1 星2 星3 星4 星5 星 (觉着不错就5星评价哦)
我们经常会遇到这种情况,搜索一个作者的文章时,发现有很多重名的现象。谁叫世界上人这么多呢。到最后我们也不知道哪个是我们想找的。幸好,ORCID想到这一点,并给我们提供了一个解决的方法。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
网站改版,所有有关EndNote等科研文章已移至www.howsci.com
本文地址在www.howsci.com的地址为:

本博客文章如未特别说明,皆默认采用署名-相同方式共享 4.0 国际协议

相关文章

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。